Oferta

Instalacje inteligentnego budynku

Inteligentny budynek posiada szereg czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Poprzez informacje pochodzące z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

System zarządzania budynkiem znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucji. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów m.in. jak:

 • sieć teleinformatyczna,
 • system przeciwpożarowy,
 • system alarmowy i monitoring,
 • sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
 • sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
 • sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
 • system pogodowy,
 • system kontroli dostępu,
 • złożony system personalizacji,
 • obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
 • system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych

System przeciwpożarowy Zadaniem tego podsystemu jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. Składa się z dwóch zasadniczych elementów: sieci czujników dymu i temperatury oraz bezpośredniej sieci przeciwpożarowej, czyli wszelkiego rodzaju spryskiwaczy (np. tryskaczy lub zraszaczy). Bez dobrej współpracy tych dwóch podstawowych elementów niemożliwa byłaby skuteczna walka systemu z pożarem. Jego działanie opiera się na wczesnym wykryciu miejsca powstania pożaru i uruchomienie w danym pomieszczeniu urządzeń gaśniczych, ale przede wszystkim system taki zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia na inne pomieszczenia.  Dodatkowo w inteligentnym budynku zostaną załączone komunikaty słowne o zdarzeniu i informujące o sposobie ewakuacji, wysłane odpowiednie SMS-y i e-maile. Podniesione zostaną rolety lub żaluzje, ułatwiając w ten sposób ewakuację z budynku. Zostanie odcięty też gaz.

System alarmowy i monitoringu Dzięki zintegrowaniu szerokiej gamy czujników i detektorów takich, jak chociażby detektor ruchu, możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, przekroczenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza przez otwarte okno. W systemach alarmowych najczęściej stosuje się zaawansowane technologicznie detektory ruchu. Wśród nich można wymienić pasywne czujki podczerwieni, czujki ultradźwiękowe i czujki mikrofalowe. Urządzeniem, które wykrywa częstotliwość tłuczenia szyby i natychmiastowo wysyła sygnał o włamaniu jest czujnik zbicia szyby. Powinien być montowany na środku pomieszczenia, a nie jak większość ludzi myśli przy samej szybkie. Czujnik gazu natomiast montowany w domach ogrzewanych gazem ziemnym. Informuje on o niebezpiecznym stężeniu niebezpiecznych substancji, a co za tym idzie nieszczelności instalacji. Powinien być montowany wysoko ponieważ gaz jest lżejszy od powietrza. Często wykorzystywanym w pomieszczeniach, szczególnie narażonych na zalania np. łazienki, kotłownie, ubikacjach a także garażach jest czujnik zalania. Przy instalowaniu tego czujnika należy pamiętać o umieszczeniu go na niewielkiej wysokości, gdyż woda zalewająca pomieszczenie powoduje w nim zwarcie, które jest impulsem do wysłania sygnału alarmowego. Uzupełnieniem jest system monitoringu złożony z szeregu kamer i czujników. System ten rejestruje wydarzenia zachodzące na terenie budynku, co może się przydać np. policji, ale również czynnie wspomaga system alarmowy

System oświetlenia Dzięki zastosowaniu inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem jesteśmy w stanie dowolnie programować obwody oświetleniowe wedle swoich potrzeb i upodobań. Takie rozwiązanie daje możliwość zaprogramowania oświetlenia w taki sposób aby światło było uruchamiana tylko pod wpływem wykrycia ruchu. Wpływa to dość znacząco na korzyść użytkownika, ponieważ pozwala to na zredukowanie zużycia energii elektrycznej co przyczyni się o zmniejszenie kosztów.

Sterowanie ogrzewaniem Przykładem zastosowania może być reakcja systemu na zbyt niską temperaturę w danym pomieszczeniu, polegająca na podgrzaniu powietrza tylko i wyłącznie w tym konkretnym pomieszczeniu.  System może działać także odwrotnie, tzn. w przypadku zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu może podjąć kroki mające na celu jej obniżenie do odpowiedniej wartości. W zarządzanie tym systemem musimy zaangażować inne systemy takie jak np. system alarmowania. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego systemu, każde pomieszczenie musi być wyposażone w czujnik temperatury, aby system regulacji temperatury mógł odpowiednio manewrować temperaturą w danym pomieszczeniu. Można zintegrować do efektywnej współpracy główny system grzewczy z na przykład wentylacją, czy klimatyzacją, lub innymi wspomnianymi urządzeniami i instalacjami. Regulatory pogodowe mogą być dodatkowo wyposażone w szereg funkcji, które pozwolą na indywidualne programowanie. Przykładem mogą być programatory tygodniowe, które umożliwią okresowe obniżanie temperatury w wybrane dni lub o wybranych godzinach, czyli np. w porze nocnej, lub podczas wyjazdu użytkowników.

System pogodowy System dokonuje pomiarów pogodowych i odpowiednio na nie reaguje, wysyłając na urządzenie sterujące informacje, m.in. o jakości powietrza w pomieszczeniu. W czasie burzy lub wichury, sterowniki powiązane z inteligentnym domem natychmiast zamykają okna i zasuwają rolety. System może podjąć decyzje również o ewentualnym przejściu na niezależne zasilanie podczas burzy.

System kontroli dostępu Ten podsystem zastosowanie znajduje głównie w biurowcach i instytucjach. Jego podstawą może być albo złożony system personalizacji, albo system czytników kart magnetycznych, bądź chipowych. W przypadku tego pierwszego gdy np. do jakiegoś pomieszczenia mają dostęp osoby zarządzające budynkiem, system rozpoznawania osób informuje system kontroli dostępu kim jest osoba chcąca otworzyć drzwi, a jeśli nie jest to osoba z kręgu osób zarządzających budynkiem, to nie zostanie jej zwolniona blokada drzwi. W przypadku drugim system, na podstawie informacji zawartych na karcie, sprawdza kim jest dana osoba i czy ma ona dostęp do danego pomieszczenia – jeśli nie, to system naturalnie nie zwalnia blokady drzwi.

Nasi Partnerzy